Algemene Voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Goods.

1. Algemene bepalingen
1.1 Onze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Goods gedane aanbiedingen of met haar afnemers te sluiten overeenkomsten, onverschillig of zij mondeling, via het internetdomein van Goods of schriftelijk tot stand zijn gekomen, respectievelijk door Goods zijn bevestigd, tenzij en zover daarvan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. 
1.2 Algemene voorwaarden, hoe ook genaamd, waarvan een afnemer zich bedient verbinden Goods nimmer, tenzij deze door Goods schriftelijk uitdrukkelijk worden aanvaard. 

2. Definities 
2.1 In onze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder afnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die aan leverancier opdracht heeft gegeven tot de levering van producten of het verrichten van werkzaamheden. 

3. Aanbiedingen en offertes 
3.1 Alle aanbiedingen en offertes van Goods zijn vrijblijvend en gelden tot 30 dagen na de datum van uitbrengen. Een overeenkomst tussen Goods en een afnemer komt eerst tot stand nadat Goods de bestelling of opdrachten van afnemer en eventuele bijzondere afspraken schriftelijk, via domeinnamen van Goods heeft aanvaard c.q. bevestigd, dan wel feitelijk door Goods met verzending van de te leveren zaken is aangevangen. 
3.2 Bij verschil tussen de bestelling of opdracht van afnemer en de schriftelijke, e-mail bevestiging van Goods is uitsluitend deze bevestiging bindend. 
3.3 Goods is bevoegd de uitvoering van de gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten gedurende de tijd dat, naar redelijk oordeel van Goods, de financiĆ«le toestand van afnemer daartoe aanleiding geeft, onverminderd het recht van de Goods op schadevergoeding indien daartoe termen zijn en zonder dat afnemer enige aanspraak op schadevergoeding kan doen gelden. 

4. Communicatie 
4.1 Voor verkeerde dan wel vertraagde verzending van bestelgegevens en mededelingen als gevolg van het gebruik van het internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen afnemer en Goods, dan wel tussen Goods en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen afnemer en leverancier, is Goods niet aansprakelijk. 

5. Levertijd 
5.1 Opgegeven leveringstermijnen zullen zoveel mogelijk worden aangehouden, doch vormen voor Goods geen fatale termijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij bestellingen via internetdomeinen van Goods, bedraagt de levertijd maximaal 30 dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien de levertijd niet haalbaar is, zal de afnemer hier tijdig van op de hoogte worden gestelt en zal afnemer tevens de mogelijkheid worden geboden om de overeenkomst te ontbinden. Reeds betaalde bedragen worden bij ontbinding binnen 14 dagen teruggestort op een door afnemer te kiezen rekeningnummer. 
5.2 Bij overschrijding kan afnemer jegens Goods geen enkele aanspraak maken op schadevergoeding. 

6. Recht van retour 
6.1 Voor bestelling die via internetdomeinen van Goods geschieden, geldt een afkoelingsperiode van 14 dagen na ontvangst van het geleverde, tenzij dit bij het aanbod is uitgesloten. Afnemer heeft het recht om zonder opgaaf van reden het bestelde te retourneren mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: 
a. Het geleverde mag niet beschadigd en/of gemonteerd zijn.
b. Het geleverde mag niet gebruikt zijn en moet nog verkoopbaar zijn.
c. Het recht van retour geldt niet voor aankopen die speciaal op bestelling zijn gemaakt. 
d. Het recht van retour geldt niet voor een dienst waarmee Leverancier met instemming van de afnemer is begonnen voordat de afkoelingsperiode is verstreken. 
6.2 Voorts zijn de kosten voor het retour sturen van het geleverde voor rekening van afnemer. Ook aan Leverancier doorberekende kosten, als gevolg van door afnemer gedane internetbetalingen die samen hangen met het geretourneerde product(en), zijn voor rekening van afnemer. 
6.3 Na het ontvangen van het geretourneerde product(en), zal de bestelling worden geannuleerd. Reeds betaalde bedragen worden bij ontbinding binnen 30 dagen teruggestort op een door afnemer te kiezen rekeningnummer. 
6.4 Annulering van bestelde zaken dient altijd schriftelijk aan Goods te worden medegedeeld. 

7. Afname, transport 
7.1 Goods heeft de keuze van de wijze van transport van de te leveren zaken, tenzij anders is overeengekomen. 

8. Montage en installatie/ projectinrichting 
8.1 Indien overeengekomen, worden montage,-installatie- of inrichtingswerkzaamheden (hierna te noemen werkzaamheden) van de door Goods geleverde zaken in de door afnemer aan te wijze ruimte(n) uitgevoerd door of namens Goods tegen de als normaal geldende tarieven. Werkzaamheden van of namens Goods beperken zich uitsluitend tot de door Goods geleverde zaken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 
8.2 Door of namens Goods te verrichten werkzaamheden worden niet buiten de normaal geldende werktijden en/of werkdagen verricht, tenzij anders is overeengekomen. 
8.3 Afnemer draagt zorg voor een goede bereikbaarheid en beschikbaarheid van de ruimte(n) waar de werkzaamheden dienen te worden verricht. Wanneer de werkzaamheden door oorzaken buiten schuld van Goods worden vertraagd, of op andere wijze onderbreking ondervinden, is leveranciergerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten aan afnemer in rekening te brengen tegen de alsdan normaal geldende tarieven. 
8.4 Indien werkzaamheden door Goods worden uitgevoerd waarbij andere dan door Goods geleverde zaken op verzoek van afnemer dienen te worden verwerkt of gebruikt staat Goods noch in voor de kwaliteit van die zaken, noch voor de kwaliteit en duurzaamheid van het gemonteerde of geĆÆnstalleerde geheel. 
8.5 Afnemer is verantwoordelijk voor de correcte aansluiting, doortrekking, cq. aanleg van kabels, leidingen en andere verbindingselementen en aansluitpunten met betrekking tot (elektronische) apparatuur alsmede voor alle overige infrastructurele voorzieningen ten behoeven van de ruimte(n) waar de montage,- installatie of inrichtingswerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd. 
8.6 Afnemer vrijwaart Goods ter zake van de door Goods gelede schade als gevolg gebreken in de in het vorige lid bedoelde infrastructurele voorzieningen. 
8.7 Reclameringen ter zake uiterlijke waarneembare gebreken verband houdende met de werkzaamheden dienen door de afnemer binnen 8 dagen na voltooiing van de werkzaamheden schriftelijk aan de Goods te worden gemeld. Reclameringen ter zake uiterlijk verborgen gebreken verband houdende met de montage-installatie- of inrichtingswerkzaamheden dienen door afnemer binnen 30 dagen na de voltooiing van die werkzaamheden schriftelijk aan Goods te worden gemeld. 

9. Prijs 
9.1 Tenzij duidelijk anders is overeengekomen gelden de prijzen af magazijn van Goods en luiden deze in euro’s, inclusief 21% BTW. 

10. Betaling 
10.1 Tenzij anders is overeengekomen zal afnemer het overeengekomen gefactureerde bedrag voorafgaand aan de levering voldoen zonder dat afnemer recht heeft op enige niet uitdrukkelijke overeengekomen korting of het toepassen van schuldvergelijking c.q. verrekening. 
10.2 Indien afnemer na het verstrijken van de betalingstermijn het overeengekomen gefactureerde bedrag niet volledig heeft voldaan komt afnemer, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist zijn, in verzuim. 
10.3 Gedurende de periode dat afnemer in verzuim is als in het vorige lid bedoeld, is afnemer een rente verschuldigd over hetgeen onbetaald is gebleven, gelijk aan de wettelijke rente vermeerderd met 1,5%. 
10.4 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter incasso van het door afnemer verschuldigde, de kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, zijn voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van het factuurbedrag. 
10.5 Door afnemer gedane betalingen strekken steeds primair ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Bij factureren van gelijke datum geschiedt de betaling van elke factuur naar evenredigheid. 

11. Eigendomsvoorbehoud 
11.1 Alle door de Goods geleverde zaken blijven eigendom van Leverancier tot het moment dat afnemer volledig aan zijn betalingsverplichtingen met betrekking tot die zaken, de (daaraan)te verrichten werkzaamheden, alsmede ter zake van de vorderingen wegens tekortschietingen in de nakoming van de overeenkomst, heeft voldaan. Tot dat moment heeft afnemer ten aanzien van die zaken slechts het recht deze voor eigen gebruikt aan te wenden. Afnemer zal nimmer deze zaken met enig recht bezwaren, verkopen of op enige andere wijze aan derden ter beschikking stellen. 
11.2 Intellectuele eigendomsrechten die rusten op de door Goods geleverde producten worden door koper volledig en onvoorwaardelijk gerespecteerd. Goods garandeert niet dat de aan afnemer geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden. 
11.3 Goods is onherroepelijk gemachtigd zonder dat ingebrekestelling is vereist, de zaken welke aan de afnemer zijn geleverd doch eigendom zijn van Goods, terug te nemen door deze weg te halen of te doen weghalen van de plaats waar deze zich bevinden in het geval dat: 
a. Afnemer langer 2 maanden in verzuim verkeert;
b. Afnemer surseance van betaling aanvraagt dan wel in staat van faillissement komt te verkeren;
c. Beslag wordt gelegd op een of meerdere eigendommen van afnemer;
11.4 Ingeval van terugname van zaken welke door Goods zijn geleverd wordt de koopprijs aan de afnemer gecrediteerd, onder aftrek van 25% daarvan wegens kosten en schade, onverminderd eventuele verdere rechten op schadevergoeding. 

12. Kwaliteit en garantie 
12.1 Reclamering ten aanzien van de geleverde zaken dienen door afnemer binnen 8 dagen na de feitelijke aflevering schriftelijk bij Goods op schadevergoeding. 
12.2 Goods staat in voor redelijk gangbare kwaliteitseisen bij normaal gebruik van de door Goods geleverde zaken. Goods staat alleen in voor de specifieke kwaliteitseisen of kwaliteitsnormen van geleverde zaken voor zover deze eisen en normen uitdrukkelijk zijn overeengekomen. Goods garandeert nimmer, ook niet indien vooraf een monster van het geleverde aan afnemer is verstrekt, dat het geleverde geschikt is voor verwezenlijking van het doel waarvoor afnemer het geleverde wenst aan te wenden, te gebruiken of te verwerken. Goods aanvaart geen aansprakelijkheid voor, door of namens Goods verstrekte adviezen, gegevens, berekeningen of andere opgaven ter zake het geleverde. 
12.3 Voor zover een klacht van afnemer met betrekking tot de kwaliteitseisen of kwaliteitsnormen ter zake het geleverde zaken gegrond is, zal Goods, naar eigen keuze, het geleverde repareren of vervangen door een andere, gelijksoortige zaak. 
12.4 Goods is op geen enkel andere wijze dan in het vorige lid bedoelde aansprakelijk voor de door afnemer, in welke vorm dan ook geldende schade, voor zover niet in strijd met enig geldende dwingende rechtelijke bepaling. In geval van onrechtmatige daad van Goods of haar (leidinggevende) ondergeschikten is Goods slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel, in geval van aansprakelijkheid beperkt tot EURO 45.378,00. 

13. Niet toerekenbare tekortkomingen
13.1 Goods is bevoegd de overeenkomst met afnemer door middel van een schriftelijke mededeling aan afnemer ontbonden te verklaren dan wel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, een en ander zonder dat enig recht op schadevergoeding zal ontstaan, indien de uitvoering van de overeenkomst wordt bemoeilijkt of belemmerd ten gevolgen van overmacht. Onder overmacht wordt mede begrepen: 
a. Bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van welke aard dan ook, voor zover deze stoornis of onderbreking is ontstaan als gevolg van in redelijkheid niet aan Leverancier toe te rekenen omstandigheden; 
b. Vertraagde of te late toelevering door toeleverancier(s) van Goods; 
c. Transportmoeilijkheden of transportbelemmering van welke aard dan ook, waardoor het transport naar of van de vestiging van het bedrijf van Goods wordt bemoeilijk of belemmerd, voor zover deze moeilijkheden of belemmeringen krachtens verkeersopvatting niet aan Goods zijn toe in rekenen; 

14. Uitsluiting precedentwerking 
14.1 Wanneer door Goods gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De koper kan nooit enig recht doen gelden op grond van het feit dat Goods deze voorwaarden soepel toepast. 

15. Geschillen en toepasselijk recht 
15.1 Op alle geschillen tussen Goods en afnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
15.2 Alle geschillen, voortvloeiende uit of samenhangende met een overeenkomst of de totstandkoming daarvan met een in Nederland gevestigde afnemer zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Goods. 
15.3 Alle geschillen, voortvloeiende uit of samenhangende met een overeenkomst of de totstandkoming daarvan met een niet in Nederland gevestigde afnemer zullen worden beslecht door een in gezamenlijk overleg aan te wijzen onafhankelijke derde volgens het Arbitrage Reglement van het Nederlandse Arbitrage Instituut. Indien partijen geen overeenkomst bereiken over de aan te wijzen scheidsman zal elk der partijen een scheidsman aanwijzen. De alsdan aangewezen scheidsmannen zullen gezamenlijk het geschil beslechten volgens het Arbitrage Reglement van het Nederlandse Arbitrage Instituut. Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Goods zijn tevens op aanvraag verkrijgbaar bij via: 

Goods 
Goudenregenstraat 170
2565GC Den Haag

Tel: 020 6258405
Emailadres: goods@goods.nl 
Internet: www.goods.nl
BTW nr. : NL145781070B02
KvK: 68799535

Winkelwagen
Scroll naar boven